Vreemdelingenrecht


1.  Verzoeken om internationale bescherming (asiel)

 • bijstand bij het Commissariaat- Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
 • beroepen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
 • beroepen bij de Raad van State
 • opheffing of intrekking van internationale bescherming
 • bijstand bij de Dublin procedure

2.  Kort verblijf

 • kort verblijf als EU- burger
 • kort verblijf als derdelander
 • toeristenvisum
 • verlenging van tijdelijke verblijfsvergunningen
 • beroep tegen weigering van een visum

3. Regularisaties

 • aanvraag humanitaire regularisatie (9bis)
 • aanvraag medische regularisatie (9ter)
 • beroep tegen weigering van een regularisatieaanvraag

4. Gezinshereniging

 • procedure gezinshereniging met een Belg
 • procedure gezinshereniging met een EU- burger
 • procedure gezinshereniging met een derdelander
 • procedure gezinshereniging met een erkend vluchteling of subsidiaire beschermde
 • procedure gezinshereniging met minderjarigen
 • procedure beroep tegen weigering van een aanvraag gezinshereniging 

5. Lang verblijf

 • procedure tot het bekomen van een statuut als student in België
 • procedures tot het bekomen van een statuut als werknemer in België
 • procedures tot het bekomen van een statuut als zelfstandige in België
 • procedures tot het bekomen van het statuut tot langdurige ingezetene en vestiging in België
 • gecombineerde werkvergunning
 • humanitair visum
 • verlenging van tijdelijke verblijfsvergunningen
 • beroep tegen weigering van een statuut als werknemer/zelfstandige in België

6. Nationaliteit

 • procedure tot het verkrijgen van de Belgische nationaliteit
 • beroep tegen de weigering van de Belgische nationaliteit
 • procedure beroep tegen de intrekking van de Belgische nationaliteit

7. Niet begeleide minderjarige vreemdelingen

 • asielprocedure
 • bijzondere procedure voor niet begeleide minderjarige vreemdelingen (MINTEH)

8. Detentie

 • procedure in uiterst dringende noodzakelijkheid
 • verzoekschrift tot invrijheidsstelling

9. Uitwijzing

 • procedure met betrekking tot een bevel om het grondgebied te verlaten
 • procedure met betrekking tot een inreisverbod